علی فرزادی

بررسی نقاشی اصفهان
بررسی آثار علی فرزادی

 
 آثار علی فرزادی به شش دسته مختلف تقسیم می شوند که بیشتر بر اساس فرم ظاهری می توان آنها را دسته بندی نمود. 1- آثار دایره 2- آثار مربع 3- آثار کولاژ 4- نقاشی خط ها و پرنده 5- مطالعه نقاشی ایرانی 6- تاشیسم و استفاده از سطوح
دنیای نقاشی های فرزادی دنیایی متفاوت و … ادامه مطلب
علی قطبی
فهرست