علی قطبی

بررسی نقاشی اصفهان
بررسی آثار علی قطبی

علی قطبی یکی از نقاشان جوان و مستعد اصفهانی است که با رویکرد طراحانه به سبک و سیاق شخصی دست یافته است. وی پس از خارج شدن از گروه ایماژ و آشنایی و کسب تجربه نزد منوچهر معتبر روند اصلی … ادامه مطلب
علی فرزادی
فریبا فرقدانی
فهرست